Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II edycja konkursu “Uczący się Uniwersytet”

Kategoria: Administracja, bibliotekarze i obsługa, Bez kategorii, Dla jednostek UW, konkurs "Uczący się Uniwersytet", Nauczyciele akademiccy, Ogłoszenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników i pracowniczek, pragnących dokształcać się i podnosić swoje kwalifikacje, uruchamiamy dla Państwa II edycję konkursu „Uczący się Uniwersytet”.

DLA KOGO JEST KONKURS?

II edycja konkursu jest skierowana do wszystkich osób zatrudnionych w Uniwersytecie w ramach umowy o pracę/ na podstawie mianowania – zarówno nauczycieli akademickich, jak i administracji, bibliotekarzy, informatyków, techników oraz innych grup zawodowych. Szczegółowe warunki udziału zostały opisane w Zasadach II edycji konkursu „Uczący się Uniwersytet”.

DLACZEGO WARTO APLIKOWAĆ?

Udział w konkursie jest szansą na rozwój osobisty, doskonalenie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych kompetencji przez pracowników i pracowniczki.

Korzyści dla pracownika/pracowniczki:

 • doskonalenie umiejętności;
 • podniesienie kompetencji, co daje możliwość podejmowania nowych wyzwań zawodowych;
 • inwestycja w rozwój osobisty i poszerzenie możliwości zawodowych;
 • zwiększenie wewnętrznej motywacji do rozwoju i pracy;
 • podniesienie poczucia wartości w miejscu pracy i zwiększenie pewności siebie;
 • zaangażowanie w rozwój uczelni przez powiązanie swoich kompetencji ze strategicznymi celami rozwoju Uniwersytetu.

Korzyści dla jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika/pracowniczkę:

 • inwestycja w rozwój jednostki organizacyjnej i zespołu w odpowiedzi na zmiany otoczenia i wymagań związanych z zadaniami jednostki;
 • zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego pracownikom/pracowniczkom;
 • kompetentna kadra;
 • wzrost jakości realizowanych zadań/ wykonywanej pracy;
 • wzrost zaangażowania pracowników i pracowniczek w pracę oraz zwiększenie ich motywacji.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE W KONKURSIE?

W II edycji konkursu dofinansowaniem mogą zostać objęte studia niestacjonarne I, II stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe (z wyłączeniem studiów typu MBA) rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 i realizowane przez jednostki  organizacyjne Uniwersytecie Warszawskim.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość dofinansowania w ramach II edycji konkursu wynosi 75% kosztu udziału w działaniu rozwojowym (nie więcej niż 8 tys. złotych).

JAK APLIKOWAĆ?

Złożenie wniosku w konkursie wymaga zaangażowania zarówno pracownika/pracowniczki, jak i przełożonych w jednostce organizacyjnej, w której osoba ta wykonuje swoje obowiązki.

Krok I – wypełnienie wniosku

Wniosek składa się z dwóch części:

Część I – do wypełnienia przez pracownika/pracowniczkę, w której należy m.in.:

  • podać dane dotyczące zatrudnienia w UW,
  • podać dane dotyczące studiów, w tym rodzaj studiów, nazwę kierunku, datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, ich koszt,
  • uzasadnić potrzebę odbycia studiów i wykazać korzyści dla Uniwersytetu,
  • złożyć niezbędne oświadczenia wymagane w konkursie;

Część II – do wypełnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej pracownika/pracowniczki oraz bezpośredniego przełożonego pracownika/pracowniczki, w której należy:

  • wyrazić zgodę na skierowanie na studia
  • zaopiniować udział w studiach pracownika/pracowniczki w nawiązaniu do uzasadnienia pracownika/pracowniczki,
  • zdecydować, czy ze środków jednostki organizacyjnej udzielone zostanie dodatkowe dofinansowanie udziału w studiach.

Krok II – złożenie wniosku

Wniosek podpisany przez pracownika/pracowniczkę oraz przez kierownika jednostki organizacyjnej należy przesłać w formie skanu w formacie .PDF na adres bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl w terminie do 3 lipca 2024 r. do godz. 24:00.

Krok III – ocena wniosku

Wnioski będą oceniane przez komisję konkursową. Ocena wniosku składa się z części formalnej oraz merytorycznej. Wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki  mogą zostać poprawione zgodnie z zapisami Zasad II edycji konkursu.

Komisja sporządza listę rankingową, na podstawie przyznanych ocen, poczynając od wniosków z najwyższą liczba punktów i przedstawia ją Kierownikowi Programu IDUB, który dokonuje rozstrzygnięcia.

Dofinansowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wniosek pracownika/pracowniczki otrzyma przynajmniej 60% punktów w ocenie merytorycznej. Wnioski, które uzyskały tę minimalną liczbę punktów, ale nie zostały objęte dofinansowaniem ze względu na wyczerpanie środków finansowych w konkursie, tworzą listę rezerwową. Dofinansowania są przyznawane do wyczerpania środków na ten cel przeznaczonych.

Krok IV – wyniki i podpisanie umowy

W przypadku uzyskania dofinansowania w konkursie, pracownik/pracowniczka otrzymuje skierowanie do udziału w studiach. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowana również na stronie pod LINKIEM.

Laureaci konkursu po otrzymaniu skierowania powinni niezwłocznie zarejestrować się na studia oraz przesłać na adres: bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl skan decyzji o przyjęciu na studia.

Na podstawie wniosku, skierowania i decyzji zawierana jest umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pomiędzy pracownikiem/pracowniczką a Uniwersytetem.

Więcej informacji nt. zawierania umów pod LINKIEM.

Krok V – nauka i zakończenie studiów

Podczas studiów pracownikowi/pracowniczce przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Dodatkowo, w przypadku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracownik/pracowniczka dostarcza do Biura Spraw Pracowniczych kopię dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, w terminie do 14 dni od daty ich zakończenia lub otrzymania dyplomu/innego dokumentu.

ZASADY II EDYCJI KONKURSU I INNE WAŻNE DOKUMENTY

Zasady II edycji konkursu „Uczący się Uniwersytet”, wniosek, skierowanie oraz wzór umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych znajdują się pod LINKIEM (dostęp po zalogowaniu kontem CAS).

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem pod adresem bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl.

Państwa pytania i zanonimizowane odpowiedzi na nie będą zamieszczane w formie FAQ pod LINKIEM (dostęp po zalogowaniu kontem CAS).

 

Serdecznie zapraszamy