Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności – 2022 r. – Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP

Kategoria: Nauczyciele akademiccy, Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok

Biuro Spraw Pracowniczych

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich

 

 

Działania dotyczące rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich

W 2022 roku akademicy skorzystali z około 1 240 miejsc na szkoleniach organizowanych przez naszą sekcję. Podobnie jak w roku poprzednim, główne źródło finansowania realizowanych przez nas działań rozwojowych dla pracowników stanowił Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (Zadanie 7 i 8) oraz Program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Działanie V.3.1 Rozwój kompetencji pracowników).

Działania rozwojowe realizowane były w dziewięciu obszarach merytorycznych: szkolenia menedżerskie, szkolenia z zarządzania dydaktyką i zarządzania nauką, szkolenia dydaktyczne i naukowe, szkolenia z narzędzi informatycznych, szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i społecznych, szkolenia specjalistyczne i szkolenia językowe. W 2022 r. odpowiadając na zapotrzebowanie nauczycieli akademickich poszerzono ofertę szkoleń o ok. 50 nowych programów szkoleniowych.

Zakończono realizację:

 • programu Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką (początek w 2020 r.), skierowanego przede wszystkim do kierowników jednostek dydaktycznych, realizowanego we współpracy w Pełnomocniczką Rektora ds. jakości kształcenia, dr Justyną Godlewską – Szyrkową;
 • pilotażowej edycji programu Młodzi Dydaktycy (początek w 2021 r.), skierowanego do dydaktyków posiadających nie więcej niż pięć lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami, realizowanego we współpracy z Zespołem doradczym w składzie: dr Justyna Godlewska – Szyrkowa (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) – przewodnicząca; dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz (Wydział Historii); dr Marcin Engel, prof. ucz. (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki); dr Agnieszka Siporska (Wydział Chemii); prof. dr hab. Paweł Stępień (Wydział „Artes Liberales”, Między-dziedzinowa Szkoła Doktorska); mgr Joanna Wąsowska (Biuro Spraw Pracowniczych) – sekretarz;
 • II edycji programu Akademia Dziekanów (początek w 2021 r.) realizowanego we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania, skierowanego do prodziekanów, a także doradztwa w formie coachingu dla osób zarządzających.

Jednocześnie rozpoczęto realizację:

 • II edycji programu Młodzi Dydaktycy, zmienionej na podstawie przeprowadzonej ewaluacji I edycji;
 • pilotażowej edycji mentoringowego Programu dla młodych badaczy i badaczek w naukach społecznych, realizowanego z inicjatywy Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych.

Ogłoszono też I konkurs w Działaniu IV.5.2 IDUB Program dla młodych badaczek i dydaktyczek, którego następstwem będzie realizacja programu rozwojowego obejmującego działania szkoleniowe, mentoringowe, doradcze i coachingowe. Powołano Radę Programową, odpowiedzialną m.in. za przeprowadzenie konkursu do programu. Celem programu jest wyrównywanie szans kobiet w nauce. Jednym z elementów programu jest przeprowadzenie badania na temat sytuacji kobiet naukowczyń w Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Pełnomocniczką Rektora ds. Polityki Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu, dr hab. Julią Kubisą, prof. ucz.

Odpowiadając na potrzebę zgłoszoną przez dyrektorów szkół doktorskich rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia Programu dla Promotorek i Promotorów rozpraw doktorskich w szkołach doktorskich.

 

Systemowe rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji pracowników

 

Wprowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych przez jednostki organizacyjne UW działań rozwojowych dla pracowników

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 85 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego od 2022 r. rozpoczęliśmy zbieranie sprawozdań dotyczące prowadzonych w jednostkach organizacyjnych działań rozwojowych dla pracowników. Dane do sprawozdań zbierane są od jednostek organizacyjnych poprzez serwis internetowy Szkolenia UW stworzony przez Centrum Kompetencji Cyfrowych we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych.

Podjęte działania informacyjne zaowocowały pozyskaniem sprawozdań z 41 jednostek organizacyjnych UW, w tym m. in.: Wydziału Biologii, Chemii, Psychologii, a także Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Biura Obsługi Badań czy Biura Międzynarodowych Programów Badawczych. Nadal jednak część jednostek, w tym ponad połowa wydziałów, nie składa sprawozdań.

Zebrane dane pozwoliły na podsumowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji pracowników, podejmowanych w UW, które zostało zaprezentowane w Raporcie na temat działań rozwojowych zrealizowanych dla pracowników UW w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania.

 

Poszerzanie stosowanych narzędzi HR służących poprawie efektywności działań rozwojowych

Od początku jej istnienia, nasza sekcja stosuje pogłębione metody analizy potrzeb rozwojowych takie jak wywiady grupowe i indywidualne z potencjalnymi uczestnikami, a także modele kompetencyjne. W 2022 roku po raz pierwszy zastosowano te metody także do ewaluacji programu Młodzi Dydaktycy, obok tradycyjnych ankiet  satysfakcji. Uwagi zebrane od uczestników programu oraz pracowników pełniących rolę tutorów dydaktycznych pozwoliły na poprawę programu i uruchomienie II edycji programu w zmienionym, bardziej dopasowanym do potrzeb uczestników kształcie. Jest to szczególnie istotne w przypadku programów powtarzalnych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kadr Uniwersytetu.

Podobne podejście zastosowano także podczas przygotowań do Programu dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich w szkołach doktorskich. Zastosowano tam nie tylko badania ankietowe, ale także wywiady grupowe pozwalające lepiej rozpoznać potrzeby potencjalnych uczestników programu.

Innym rozwiązaniem wpływającym pozytywnie na efektywność programów rozwojowych jest powoływanie zespołów doradczych składających się z nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem w UW, wspierających w rozstrzyganiu kwestii merytorycznych podczas przygotowania, a następnie trwania programu. Przykładem takiego działania był Zespół doradczy wspierający przygotowania programu Młodzi Dydaktycy i  powołana w 2022 r. Rada Programowa do  Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek, czy też realizacja programu w odpowiedzi na zapotrzebowanie złożone przez jednostkę naukowo-dydaktyczną jak to miało miejsce w przypadku pilotażowego Programu dla młodych badaczy i badaczek w naukach społecznych.

 

Programy dedykowane, skierowane do wybranych grup pracowników

Uniwersytet Warszawski wdraża strategiczne podejście do rozwoju kompetencji pracowników znajdujące wyraz w sukcesywnym wdrażaniu programów dedykowanych, skierowanych do kluczowych grup pracowników. Poniższa tabela pokazuje postępy w poszerzaniu oferty programów dedykowanych w UW:

* programy planowane

 

Strategia HR dla Badaczy w UW

W lutym 2022 roku Uniwersytet wystąpił do Komisji Europejskiej (KE) o odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research, w ramach procesu odnowienia przygotowano:

 • Strategię HR dla Badaczy w UW na lata 2022 – 2027 wraz z Planem Działania;
 • Formularz Oceny okresowej;
 • Kwestionariusz badający stosowanie zasad Otwartej, Przejrzystej, opartej o Merytoryczne kryteria Rekrutacji (tzw. OTM-R Questionarie).

Nasza sekcja podjęła się przygotowania większości dokumentów składających się na aplikację oraz zebrania informacji od innych jednostek organizacyjnych UW.

Przygotowując się do zapowiedzianej wizyty ekspertów KE w październiku 2022 r. przy wsparciu Biura Promocji i Biura Prasowego oraz innych zespołów zaangażowanych w realizację działań wynikających ze Strategii HR dla Badaczy w UW przeprowadzono kampanię informacyjną na temat zrealizowanych działań w celu wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji na stanowiska naukowe (Karty i Kodeksu).

W październiku odbyła się wizyta ekspertów KE, podczas której spotkali się oni z władzami uczelni, Komitetem Sterującym i Zespołem roboczym ds. wdrożenia Karty i Kodeksu, przedstawicielami kadry naukowej, włączając doktorantów, a także dyrektorami szkół doktorskich i przedstawicielami wybranych jednostek organizacyjnych administracji ogólnouniwersyteckiej.

Efektem tej wizyty i przedstawionych materiałów było odnowienie wyróżnienia dla Uniwersytetu Warszawskiemu i przyznanie przez KE najwyższej oceny będącej potwierdzeniem stosowania wysokich standardów działania, zgodnych z zasadami Karty i Kodeksu oraz konsekwentnie podejmowanych wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy naukowców w uczelni.

 

Wymiana dobrych praktyk HR pomiędzy uczelniami należącymi do Sojuszu 4EU+

Pracownicy naszej sekcji uczestniczą w projekcie TRAIN 4EU+ finansowanym z programu Horyzont 2020. Prace w pakiecie 2 poświęcone są tematom związanym z:

 • pozyskiwaniem utalentowanych naukowców;
 • oferowanymi badaczom programami rozwojowymi (szczególnie programami wspierającymi rozwój kariery naukowej) oraz
 • równością płci.

W ramach współpracy odbyliśmy szereg wspólnych warsztatów, podczas których zapoznawaliśmy się z rozwiązaniami stosowanymi w innych uczelniach Sojuszu i dzieliliśmy się rozwiązaniami stosowanymi w UW. Jesienią odbyliśmy wizytę studyjną w Uniwersytecie w Kopenhadze, podczas której zapoznawaliśmy się z działaniami rozwojowymi prowadzonymi wobec doktorantów i naukowców w zaprzyjaźnionej uczelni.

Jednym z celów projektu jest wdrożenie wybranych dobrych praktyk stosowanych w uczelniach Sojuszu. Uniwersytet Warszawski planuje pilotażowe wdrożenie narzędzia stosowanego w Uniwersytecie w Kopenhadze do planowania pracy naukowej w Programie dla młodych badaczy i badaczek w naukach społecznych.

 

Inne prowadzone prace

Ponadto przedstawiciele naszej sekcji:

 • realizowali zadania związane z przygotowaniem umów o podnoszeniu kwalifikacji z pracownikami;
 • uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem nowej strategii UW;
 • przeprowadzili zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe i związane z analizą potrzeb szkoleniowych.

 

Załączniki (do pobrania):

Raport zbiorczy działania rozwojowe 2022 rok v. 06.03.2023.pdf

 

Przygotowała: mgr Joanna Wąsowska, Z-czyni Dyrektora ds. rekrutacji i rozwoju pracowników, Biuro Spraw Pracowniczych UW