Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I. edycja konkursu “Uczący się Uniwersytet”

Kategoria: Administracja, bibliotekarze i obsługa, konkurs "Uczący się Uniwersytet", Nauczyciele akademiccy, Ogłoszenia, Zarządzenie nr 85 Rektora UW - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

FOR THE ENGLISH VERSION – CLICK HERE

Zgodnie z ideą „uczenia się przez całe życie”, Uniwersytet Warszawski dąży do stworzenia swoim pracownikom i pracowniczkom możliwości podnoszenia kwalifikacji w miejscu pracy, w  obszarach wpisujących się w kierunki rozwoju uczelni. W odpowiedzi na rosnące zaangażowanie pracowników i pracowniczek w rozwój zawodowy, przygotowaliśmy konkurs „Uczący się Uniwersytet”.

DLA KOGO JEST KONKURS?

I. edycja konkursu jest skierowana do wszystkich osób zatrudnionych w Uniwersytecie w ramach umowy o pracę/ na podstawie mianowania – zarówno nauczycieli akademickich, jak i administracji, bibliotekarzy, informatyków, techników oraz innych grup zawodowych. Szczegółowe warunki udziału zostały opisane w Zasadach I. edycji konkursu „Uczący się Uniwersytet”.

DLACZEGO WARTO APLIKOWAĆ?

Udział w konkursie jest szansą na rozwój w ramach uczelni zarówno dla pracowników, ich jednostek organizacyjnych, jak i całej społeczności uczelni.

Korzyści dla pracownika/pracowniczki:

 • inwestycja w rozwój osobisty i poszerzenie możliwości zawodowych;
 • podniesienie poczucia wartości w miejscu pracy i zwiększenie pewności siebie;
 • zaangażowanie w rozwój uczelni przez powiązanie swoich kompetencji ze strategicznymi celami rozwoju Uniwersytetu.

Korzyści dla jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika/pracowniczkę:

 • inwestycja w rozwój jednostki organizacyjnej i zespołu w odpowiedzi na zmiany otoczenia i wymagań związanych z zadaniami jednostki;
 • zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego pracownikom/pracowniczkom;
 • wzrost zaangażowania pracowników i pracowniczek w pracę oraz zwiększenie ich motywacji.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE W KONKURSIE?

W I. edycji konkursu można starać się o dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych (z wyłączeniem studiów typu MBA) oraz niestacjonarnych studiach I. i II. stopnia, jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 75% całkowitego kosztu udziału w działaniu rozwojowym.

JAK APLIKOWAĆ?

Złożenie wniosku w konkursie wymaga zaangażowania zarówno pracownika/pracowniczki, jak i przełożonych w jednostce organizacyjnej, w której osoba ta wykonuje swoje obowiązki.

Krok I. – wypełnienie wniosku

Wniosek składa się z dwóch części:

 1. Do wypełnienia przez pracownika/pracowniczkę, w której należy m. in.:
  • podać dane dotyczące zatrudnienia w UW,
  • podać dane dotyczące studiów, w tym temat, terminy udziału, całkowity koszt, itp.,
  • uzasadnić potrzebę odbycia studiów zgodnie z celami podanymi w Zasadach I. edycji konkursu,
  • złożyć niezbędne oświadczenia wymagane w konkursie;
 2. Do wypełnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej pracownika/pracowniczki oraz ewentualnie przez bezpośredniego przełożonego pracownika/pracowniczki, w której należy:
  • zaopiniować udział w konkursie pracownika/pracowniczki zgodnie z celami podanymi w Zasadach,
  • zdecydować, czy ze środków jednostki organizacyjnej udzielone zostanie dodatkowe dofinansowanie udziału w studiach,
  • złożyć niezbędne oświadczenia wymagane w konkursie.

Krok II. – złożenie wniosku

Wniosek podpisany przez pracownika/pracowniczkę oraz przez kierownika jego jednostki organizacyjnej należy przesłać w formie skanu w formacie .PDF na adres bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl w terminie do 16 lipca 2023 r. do godz. 24:00.

Krok III. – ocena wniosku

Wnioski będą oceniane przez komisję konkursową. Ocena wniosku składa się z części formalnej oraz merytorycznej. Wnioski zawierające oczywiste błędy i pomyłki formalne można poprawić zgodnie z informacjami zawartymi w Zasadach I. edycji konkursu.

Komisja tworzy listę rankingową, na podstawie której dofinansowywane są wnioski, do wyczerpania środków. Dofinansowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wniosek pracownika/pracowniczki otrzyma przynajmniej 60% punktów w ocenie merytorycznej. Wnioski, które uzyskały tę minimalną liczbę punktów, ale nie zostały objęte dofinansowaniem ze względu na wyczerpanie środków finansowych w konkursie, tworzą listę rezerwową.

Krok IV. – wyniki i podpisanie umowy

W przypadku uzyskania dofinansowania w Konkursie, pracownik/pracowniczka otrzymuje Skierowanie do udziału w Działaniu Rozwojowym. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowana również na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ i https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/.

Nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem studiów określonych we wniosku, pracownik/pracowniczka powinien przesłać na adres: bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl skan decyzji o przyjęciu na studia.

Na podstawie Wniosku, Skierowania i decyzji zawierana jest umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pomiędzy pracownikiem/pracowniczką i Uniwersytetem.

Więcej informacji nt. zawierania umów pod LINKIEM.

Krok V. – nauka i zakończenie studiów

Podczas studiów pracownikowi/pracowniczce przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Dodatkowo, w przypadku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze od 6 do 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracownik/pracowniczka dostarcza do Biura Spraw Pracowniczych kopię dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, w terminie do 14 dni od daty ich zakończenia lub otrzymania dyplomu/innego dokumentu.

ZASADY I. EDYCJI KONKURSU i INNE WAŻNE DOKUMENTY

Zasady I. edycji konkursu „Uczący się Uniwersytet”, wniosek, skierowanie oraz wzór umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych znajdują się pod LINKIEM (dostęp po zalogowaniu kontem CAS).

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem pod adresem bsp.szkolenia[at]uw.edu.pl.

Państwa pytania i odpowiedzi na nie będą zamieszczane w formie FAQ pod LINKIEM (dostęp po zalogowaniu kontem CAS).