Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szkolenia na zamówienie jednostek dla nauczycieli akademickich

Na zamówienie jednostek Uniwersytetu Warszawskiego są realizowane szkolenia dla dydaktyków i dla badaczy oraz szkolenia menedżerskie. Szkolenia są finansowane w ramach dwóch programów: ZIP i IDUB.

Na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warszawskiego Biuro Spraw Pracowniczych przygotowało katalog szkoleń dla nauczycieli akademickich, zawierający obecnie blisko 50 programów szkoleń.

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń niebędących w katalogu na specjalne zamówienie jednostek, jednak działania te wymagają znacznie dłuższego czasu potrzebnego na ich organizację.

Po zapoznaniu się z ofertą oraz ogólnymi zasadami współpracy (poniżej):

 • prosimy o kontakt drogą elektroniczną ze strony kierownika jednostki organizacyjnej, kierownika jednostki dydaktycznej, ich zastępców lub wskazanego przez ww. osoby koordynatora z jednostki na adres: szkolenia.dydaktyczne[at]uw.edu.pl,
 • w treści zgłoszenia prosimy o podanie tematu/tematów z katalogu lub zagadnienia, którego ma dotyczyć szkolenie, opisanie grupy docelowej, a także zaproponowanie terminu realizacji (zastrzegamy, że ostateczny termin zależy od dostępności trenerów oraz innych czynników organizacyjnych),
 • odpowiedź na zgłoszenie ze strony BSP jest przekazywana do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Terminy realizacji zgłoszeń:

 • Każde zgłoszenie od jednostki UW jest rozpatrywane indywidualnie pod kątem czasu potrzebnego na jego realizację, który jest zależny od wielu czynników,
 • W przypadku zgłoszeń dotyczących szkoleń zamieszczonych w katalogu, czas realizacji wynosi co najmniej 21 dni od przyjęcia zgłoszenia potwierdzonego przez BSP,
 • W przypadku szkoleń spoza katalogu czas jest ustalany w zależności od tematyki szkolenia, dostępności trenerów, źródła finansowania i innych kwestii organizacyjnych.

Aby realizacja szkoleń dedykowanych dla nauczycieli akademickich była możliwa, bardzo ważna jest aktywna partycypacja jednostki w organizacji szkoleń.

 1. Zakres wsparcia ze strony jednostki:

 • wskazanie koordynatora w jednostce,
 • rekrutacja uczestników, tj. zebranie listy osób spełniających kryteria wynikające ze źródła finansowania szkolenia (ZIP lub IDUB), zainteresowanych udziałem w szkoleniu/ szkoleniach, a następnie przekazanie jej do BSP,
 • wsparcie koordynatora szkolenia w BSP w komunikacji ze zgłoszonymi osobami w celu rejestracji na platformie szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl oraz w celu zebrania dokumentów,
 • zapewnienie udziału wymaganej liczby osób w szkoleniu (np. zapewnienie zastępstwa w przypadku rezygnacji uczestnika),
 • w przypadku szkoleń szkoleń finansowanych z Programu ZIP, zobowiązanie do pokrycia kosztów niekwalifikowanych za wynagrodzenie trenera, wynikających z nieobecności uczestników lub niewypełnienia przez uczestników wymaganych dokumentów niezbędnych do wykazania efektywności szkoleń (występuje w przypadku, gdy mniej niż 10 kwalifikowalnych uczestników w grupie wypełni wymagania – koszt liczony na podstawie liczby godz. dydaktycznych szkolenia).

 2. Zakres zaangażowania BSP:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych jednostki zamawiającej,
 • znalezienie trenera i ustalenie z nim programu,
 • ustalenie terminów i zatrudnienie oraz rozliczenie pracy trenera/ów,
 • przygotowanie szkoleń na platformie szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl,
 • przekazywanie i rozliczanie dokumentacji odpowiednio w Biurze Innowacji Dydaktycznych lub Biurze Obsługi Badań (w tym opisywanie dokumentów księgowych i projektowych),
 • wystawienie zaświadczeń uczestnikom szkoleń po spełnieniu przez nich wszystkich wymogów.

Szczegółowe ustalenia operacyjne w zakresie realizacji warunków współpracy zostaną poczynione między pracownikami BSP, a koordynatorem ze strony Państwa jednostki.

1. W przypadku szkoleń dydaktycznych finansowanych ze środków Programu ZIP uczestnikiem szkolenia może być osoba zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy o pracę lub mianowania w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, która ma zaplanowane zajęcia ze studentami I.,II. stopnia lub studiów jednolitych w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu.

Obowiązki uczestnika:

 • rejestracja na wybrane szkolenie przez platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • wypełnienie w wersji online deklaracji uczestnika projektu i oświadczenia uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy jest to pierwsze szkolenie finansowane z programu ZIP, w którym osoba bierze udział),
 • wypełnienie online deklaracji wykorzystania kompetencji (do każdego szkolenia osobno),
 • po potwierdzeniu spełnienia kryteriów dostępu oraz dopełnienia formalności, wypełnienie przed szkoleniem pre-testu (warunek otrzymania linku do szkolenia),
 • po zakończeniu szkolenia, wypełnienie post-testu (w wybranych programach także testów dodatkowych),
 • po zakończeniu semestru rozpoczynającego się po szkoleniu, wypełnienie formularza  potwierdzenia wykorzystania doskonalonych kompetencji dydaktycznych w pracy dydaktycznej ze studentami.

 2. W przypadku szkoleń dedykowanych finansowanych ze środków Programu IDUB uczestnikiem szkolenia może być osoba zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy o pracę lub mianowania w  dniu rozpoczęcia działania rozwojowego i przez cały okres jego trwania. Ponadto w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy i inny pracownicy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Obowiązki uczestnika:

 • rejestracja na wybrane szkolenie przez platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • po potwierdzeniu spełnienia kryteriów dostępu oraz dopełnienia formalności, wypełnienie przed szkoleniem pre-testu (warunek otrzymania linku do szkolenia),
 • po zakończeniu szkolenia, wypełnienie post-testu, a w wybranych programach także testów dodatkowych.

 3. W przypadku szkoleń menedżerskich finansowanych z programu ZIP uczestnikiem szkolenia może być osoba pełniąca przynajmniej jedną z niżej wymienionych funkcji w czasie udziału w szkoleniu:

 • kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
 • kierownik jednostki dydaktycznej,
 • członek rady: dyscyplin, dydaktycznej, wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej,
 • kierownik studiów.

Obowiązki uczestnika:

 • rejestracja na wybrane szkolenie przez platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • po potwierdzeniu spełnienia kryteriów dostępu oraz dopełnienia formalności, wypełnienie przed szkoleniem pre-testu (warunek otrzymania linku do szkolenia),
 • po zakończeniu szkolenia wypełnienie post-testu, a w wybranych programach także testów dodatkowych.