Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademia Dziekanów

 

 

– program realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

Program Akademia Dziekanów, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych, adresowany jest przede wszystkim do kolegiów dziekańskich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem programu jest:

  • integracja Zespołu Rektorskiego i zespołu Dziekanów wokół realizacji celów Uniwersytetu Warszawskiego,
  • stworzenie przestrzeni do dyskusji na ważne dla UW tematy oraz platformy wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami,
  • doskonalenie kompetencji zarządczych,
  • usystematyzowanie wiedzy i poznanie najnowszych trendów, koncepcji, narzędzi i tzw. najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania.

Jesienią 2020 została uruchomiona I edycja Akademii adresowana do dziekanów. Program I edycji Akademii obejmował ok. 100 godzin zajęć, podczas których poruszane były zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, finansami, zarządzaniem procesami oraz zarządzaniem zespołem. Jego realizacja zakończyła się w czerwcu 2021 roku uroczystą graduacją z udziałem Rektora UW i pozostałych członków Zespołu Rektorskiego.

W kwietniu 2021 r. uruchomiono II edycję Akademii, skierowaną do prodziekanów, ze szczególnym uwzględnieniem prodziekanów do spraw naukowych i finansowych, a także do dyrektorów szkół doktorskich. Program II edycji Akademii obejmuje ok. 80 godzin zajęć skoncentrowanych na zagadnieniach związanych z finansami, zarządzaniem nauką oraz promocją efektów naukowych, w tym komercjalizacją wyników naukowych. Zakończenie programu planowane jest na kwiecień 2022 roku.

Rozważana jest możliwość kolejnych edycji programu w przypadku zainteresowania ze strony kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu innych niż wydziały.

Program jest zaproszeniem do dyskusji na temat dalszego rozwoju Uniwersytetu, a programy kolejnych edycji konsultowane są każdorazowo z Zespołem Rektorskim i odpowiadają na wyzwania  związane z pełnieniem funkcji kierowniczych oraz potrzebom wynikającym z działań prowadzonych w Uniwersytecie.

Do poprowadzenia zajęć w ramach Akademii Dziekanów zapraszani są eksperci i wykładowcy współpracujący z Międzynarodowym Centrum Zarządzania, a także wewnętrzni eksperci UW, znający wewnętrzne regulacje i praktyki, a także plany ich rozwoju.

Mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor; zastępca Kanclerza UW. Zajmuje się finansami Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 15 lat. Wcześniej pracowała w dużych bankach komercyjnych jako dyrektor zarządzający oraz dyrektor departamentów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, biorąc udział m. in. w zarządzaniu portfelem inwestycji własnych banku i w kreowaniu polityki kredytowo-depozytowej. Pełniła funkcje przewodniczącej rady nadzorczej, przewodniczącej rady wierzycieli i członka rad nadzorczych kilku firm, w tym notowanych na warszawskiej giełdzie. Z branży konsultingowej wyniosła doświadczenie w prowadzeniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych firm, bankowych postępowań ugodowych, wycenie wartości firm oraz opracowywaniu „feasibility study” projektów inwestycyjnych. Była pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przygotowując projekty inwestycyjne dla Banku Światowego. Autor lub współautor ośmiu prac naukowo-badawczych.

Dr Artur Chełstowski – doktor nauk ekonomicznych; zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych; adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej, audytor wewnętrzny, absolwent aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli oraz studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej. Członek komitetu sterującego Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości członek Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus oraz przewodniczący rady nadzorczej spółki celowej UWRC.

Dr Tomasz Ludwicki – doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor Warsaw-Illinois Executive MBA oraz adiunkt w zakładzie zarządzania strategicznego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji Forda i Mellona w USA (1995) oraz programu Unii Europejskiej Marie Curie Fellowships (2001). Autor artykułów oraz rozdziałów w publikowanych przez PWE, PWN, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne oraz Wydawnictwa Wydziału Zarządzania UW. Współautor rozdziału w książce „Strategia organizacji” prof. Krzysztofa Obłoja, rozdziałów poświęconych zarządzaniu strategicznemu oraz doradztwu organizacyjnemu. Wykładowca specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu procesami organizacyjnymi. Prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych, w tym m.in. University of Illinois At U-C, Lund University oraz Hochschule für Philosophie w Monachium.  Jako badacz organizacji zajmuje się problematyką zarządzania strategicznego, doradztwa organizacyjnego i relacji między konsultantem, a klientem w projektach doradczych. Realizował projekty doradcze dla firm polskich i międzynarodowych poświęcone formułowaniu i wdrażaniu strategii, projektowaniu procesów i struktur organizacyjnych, a także projekty szkoleniowe.

Mgr Magdalena Gaczyńska – zastępca dyrektora ds. pracowniczych w UW; główny użytkownik SAP w UW – moduły kadrowe, samoobsługa pracownicza; posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pragmatyki służbowej nauczycieli akademickich; autorka projektów zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów dotyczących tematyki pracowniczej; powoływana w skład komisji i zespołów rektorskich, od 2014 r. w składzie Komisji ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (wdrożenie zasad EKN i Kodeksu – od 2016 r. UW z wyróżnieniem HR Excellence in Research).

Dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. – doktor habilitowany nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; profesor uczelni w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; w latach 2012-2019 adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2015 odbywał staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 4 monografii oraz ponad 130 artykułów naukowych; pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2014-2020 sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; w latach 2016-2019 stały doradca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP; w latach 2014-2018 członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu nauk społecznych; członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów; od 2007 r. sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej na Uniwersytecie Warszawskim; od 2008 r. sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim; członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne; odbywał studia i staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Institut für Landwirtschaftsrecht Georg-August-Universität Göttingen, Universität des Saarlandes w Saarbrücken; członek European Council for Rural Law z siedzibą w Paryżu.

Prof. dr hab. Mariusz Trojanowski – adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005 -2009 Dyrektor Strategiczny w agencji Momentum Worldwide (Grupa McCann Erikson Polska). Absolwent Zarządzania UW, uczestnik programu edukacyjnego w Harvard Business School (Colloquium on Participant – Centered Learning) w USA oraz Uniwersytetu RUCA w Antwerpii, w czasie którego współpracował z Direct Marketing Research Center w Gandawie. Ukończył „Postgraduate Training for Management Programme” w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie. Specjalizuje się w prezentacjach firmowych, marketingu BTL-owym (głównie marketing bezpośredni i jego instrumenty oraz programy lojalnościowe), obsłudze klienta oraz w działaniach Public Relations.

Prof. zw. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska  jest  magistrem matematyki i profesorem psychologii. Od kilkunastu lat jej praca koncentruje się na wykorzystywaniu wiedzy akademickiej w konkretnych  sytuacjach biznesowych. Kieruje Katedrą Psychologii i Socjologii Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką programu studiów „Zarządzanie Biznesem Wielokulturowym” realizowanego na Uniwersytecie SWPS. Od 15 lat współpracuje z Altkom Akademią. Jest autorką jedenastu książek (m.in. Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badania percepcji, Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu, Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania, Kontrola naszych myśli i uczuć – z Elliotem Aronsonem, Statystyka: od teorii do praktyki – z Jerzym Wierzbińskim, Kierowanie motywacją: rola myśli, emocji i zachowania, Psychologiczne ograniczenia). Publikowała także artykuły naukowe we współpracy z wybitnymi psychologami amerykańskimi (m.in. z R. Zajoncem; D. Hamiltonem; E. Burnsteinem) m.in. w takich renomowanych czasopismach, jak „Psychological Science”, „Journal of Personality and Social Psychology”, „Personality and Social Psychology Bulletin”. Kierowała pięcioma dużymi projektami badawczymi. Pełniła funkcję Associate Editor „European Journal of Management”. Jest kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Wypromowała sześciu doktorów psychologii i 3 doktorów nauk zarządzaniu,  jest promotorem (otwarte przewody doktorskie) sześciu  doktorantów i opiekunem naukowym kolejnych siedmiu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: akademia.dziekanow[at]uw.edu.pl

 

Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w projekcie Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).